Kort om SD - Sverigedemokraterna i Laholm

Kort om SD

“I Laholm vill vi ha en hög livskvalitet för en starkare framtid ”

“Detta säkerställs genom en varsam befolkningsutveckling och ett

aktivt värnande om våra traditioner ”

 

 

Vi är ett parti med en bred politik som syftar till att förbättra vardagen för stora och för små, för kvinnor och för män och för såväl infödda svenskar som för svenskar med invandrarbakgrund.
Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti och vi älskar Sverige -på riktigt!

skola

Partiet för en skola i världsklass

I vårt Sverige är skolan kunskapsinriktad och alla elever garanteras studiero och en trygg skolgång. Genom att återförstatliga skolan, göra grundskolan tioårig, höja lärarnas status, minska invandringen och öka resurserna, skapar vi grunden för en skola som genomsyras av ordning och reda, där skolresultatet åter är i världsklass.

landsbygd

Partiet för en stark landsbygd

I vårt Sverige prioriterar vi en stark och levande landsbygd. Genom att höja milersättningen med fyra kronor, värna det småskaliga jordbruket och genomföra omfattande investeringar i infrastruktur, gruv- och skogsnäring, så stärker vi landsbygden och skapar 25 000 nya jobb.

miljö

Partiet för en seriös miljöpolitik

I vårt Sverige finns en ren och levande natur med öppna landskap vilka vi vill behålla genom flera konkreta åtgärder, till exempel;
-öka anslagen för att sanera och återställa förorenade områden på land och till havs
-förbättra energisystemen
-utveckla kärnkraften.
Med vår politik förbättrar vi miljön samtidigt som vi bibehåller Sveriges internationella konkurrenskraft.

arbete

Partiet för riktiga jobb

I vårt Sverige är det lätt och billigt att anställa. Det lönar sig att arbeta samtidigt som det finns en trygghet för den som blir arbetslös. Genom att höja taket i a-kassan, kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna och lindra sjuklöneansvaret för småföretagarna, ökar vi tryggheten och gör det lättare och mindre riskfyllt för företag att nyanställa.

vård

Partiet för en sjukvård värd namnet

I vårt Sverige har alla rätt till högklassig vård oavsett var i landet man bor. Genom stärkt rätt till heltid inom offentlig sektor, stärkt högkostnads-skydd för vård och mediciner, slopad slopad patientavgift för personer över 85 år och riktiga statliga anslag för att öka antalet vårdplatser, skapar vi en sjukvård värd namnet.

invandring

En ansvarsfull invandring

Vi vill se en riktig flyktingpolitik som ser till såväl flyktingarnas som till de svenska samhällets bästa. För att komma tillrätta med de svåra integrationsproblemen måste invandringen till Sverige kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt på plats, i flyktingarnas närområden.

djurskydd

Partiet för ett stärkt djurskydd

I vårt Sverige finns ett starkt djurskydd och djuren behandlas med respekt. Genom att skärpa straffen för misskötsel av djur, inrätta en nationell djurskyddsombudsman och en särskild djurskyddspolis samt lyfta fram djurens rättigheter i en särskild djurskyddsbalk, kommer Sverige att bli ett föredöme inom djurskyddspolitiken.

rättsväsendet

Krafttag mot brottsligheten

Ingen ska behöva utsättas för brott. Våra medborgare måste kunna räkna med att brott utreds, att brottslingar straffas och att brottsoffer får upprättelse. Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen för grova vålds -och sexualbrott kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet.

ålderdom

En värdig ålderdom

Att gå i pension i Sverige ska kännas tryggt, både vad gäller omsorg och ekonomi. Vi vill återupprätta pensionärens status i samhället och ge våra äldre en trygg och värdig ålderdom. Detta sker genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska garantipensionen höjas och pensionärsskatten avskaffas helt.

eu

Partiet för en EU -kritisk politik

I vårt Sverige bestämmer det Svenska folket över sitt eget land, samtidigt som dagens EU- avgift läggs på välfärden och samarbetet med andra länder sker på mellanstatlig nivå. Genom ett återupprättat gränsskydd och ökade resurser till tull och kustbevakning, bekämpar vi knark- och vapensmuggling samt den illegala invandringen.

försvar

Partiet för ett rustat försvar

I vårt Sverige kan hela Sverige försvaras. Sveriges alliansfrihet är bevarad och försvarsindustrin är framstående.
Genom att stegvis höja de ekonomiska medlen till försvaret, återinföra värnplikten och minska de internationella insatserna, skapar vi grunden för ett tryggt svenskt försvar.