Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna i Laholm

Sverigedemokraterna

Välkommen till SD Laholm

 

Vi tackar alla er som röstat på oss. Vi gick från 5 till 7 mandat i fullmäktige i valet 2018!

 

SD Laholm håller medlemsträffar med öppet hus första tisdagen i månaden varje månad hela året.
Tid: 18:30 – 20:30
Plats: Lagagården, Laholm

 

 • Nu har det nya året tagit sin start !

  Av webbadmin1 den 13 mars, 2017
  0

  Årsmötet för SD-Laholm

  Det nya året har startat med ett inspirationsfullt årsmöte för SD-Laholm där medlemmarna visar sitt fulla förtroende för styrelsen som varit aktiva under året 2016 och vilket år det varit, med stort fokus på SD-Kvinnor har SD-Laholm lokalförening med fortsatt engagemang och blicken framåt vunnit stort stöd bland alla medborgare i Laholm framförallt hos kvinnor och tjejer där ute.

  Vår nya styrelse ser vi många bekanta ansikten, men även nya ansikte finns för att stärka den handlingskraftiga styrelsen ytterligare. I styrelsen ser vi våran ärade Ordförande Ingmar Rundberg, Som vise ordförande med fortsatt förtroende Thomas Lövenbo, Till andre vise ordförande har vi fått den kompetenta Peter Berndtson. Invalda som styrelsens ledamöter och suppleanter är
  Lars-Göran Jarl, Ann-Helena Djivjak, Jimmy Grym, Anita Folden, Elisabeth Evertson, Rickard Vesterlund och Pelle Lundén.

  Nu står SD-Laholm lokalförening med fortsatt engagemang och blicken framåt mot nya utmaningar.

 • Sverigedemokraterna Laholm, kontringsbudget 2017

  Av webbadmin1 den 18 december, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Laholm, kontringsbudget 2017

  ”I Laholm vill vi ha en hög livskvalitet för en starkare framtid”

  ”Detta säkerställs genom en varsam befolkningsutveckling och ett    aktivt värnande om våra traditioner”

  .

  Innehållsförteckning:

   

  1.   SD Laholm har ordet
  2.   Kommunstyrelsen & Politisk ledning
  3.   Kultur- och Utvecklingsnämnden
  4.   Miljö- och Byggnadsnämnden
  5.   Barn- och Ungdomsnämnden
  6.   Socialnämnden
  7.   Revision
  8.   Skattesats
  1.     SD Laholm har ordet.

   

  Sverigedemokraterna i Laholm ser på kommunen ur ett konservativt perspektiv.

   

  Vi strävar efter att i högre grad basera vår politik på objektiv verklighet, vetenskap, fakta, logik och beprövad erfarenhet, än på drömmar, ouppnåeliga ideal, känslor och oprövade experiment.

   

  Det betyder ett försiktigt framåtskridande och ett bevarande av kulturarvet och våra traditioner utan att ge avkall på utvecklingen. Vi tror inte på mångkulturalism och en ständig befolkningstillväxt som ett medel för ett gott samhälle. Vi vet att ett kulturellt homogent samhälle med en varsam befolkningsutveckling ökar sannolikheten för en god välfärd på längre sikt. Laholms invånare skall ha ett bra idag och ett bättre imorgon.

   

  SD Laholms budget har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftmässiga styrningen. Budgeten skall istället ses som ett möjligt alternativ att ta ställning till. I SD Laholms budgetförslag lutar vi våra beräkningar på de styrande partiernas budget, och gör istället andra prioriteringar.

   

  Den främsta och mest iögonfallande konsekvensen som SD Laholm uppmärksammat, är att låneskulden för kommunen hotar att skena iväg. SKL varnar också för stora kostnadsökningar framöver. Vi anser att den enda realistiskt möjliga vägen för en hållbar ekonomisk utveckling, är att framöver göra allt för att minimera flyktingmottagningen. Detta gäller både på kommunal nivå och på riksnivå. Vi anser det viktigt, att i framtida budgetarbete se vad de verkliga kostnaderna för flyktingmottagningen är för att kunna ställa högre krav på kompensation från staten.

   

  Avsaknaden av fullständig ekonomisk plan för 2018-2019 hänvisas till en högst osäker situation som både nuvarande och föregående regeringar försatt landet i. Att lägga detaljerade prognoser för framtiden i detta läge är ytterst vanskligt, och kan försätta medborgarna i en känsla av falsk trygghet. Vi anser också att vi redan i nuläget bör dra ner på kostnader och investeringar istället för att vänta tills nästa år som kommunledningen föreslår. Att kommunen förlitar sig på nya framtida budgetförstärkningar under 2018-2019, är ett ansvarslöst vågspel när många nationalekonomer varnar för en djup lågkonjuktur framöver. Vårt förslag innebär förstärkningar på totalt 22,7 miljoner t.o.m. 2019.

   

  Till sist vill vi från Sverigedemokraterna i Laholm påpeka det ohållbara i den förda politiska linje som regeringen och andra partier bedriver i riksdagen. Denna självskadepolitik kommer straffa såväl stat, som landsting och kommun.

  Vi anser därför att kommunen i detta utsatta läge bör införa ett tillsvidarestopp för allt mottagande av nyanlända som anvisas kommunen, vilket vi också motionerat om.

  1.  Kommunstyrelsen och Politisk ledning

   

  I de flesta offentliga verksamheter går utvecklingen mot fler tjänstemän och färre närbyråkrater, det vill säga de som är i direktkontakt med verksamheten och brukarna. Antalet lokalvårdare, vårdbiträden, barnskötare, lärare, fastighetsskötare, brandsoldater minskar i förhållande till antalet chefer. Det beror många gånger på att antalet utredningar, policydokument, remissyttranden och andra dokument hela tiden ökar. Mängden producerad textmassa sväller hela tiden. Detta gäller särskilt skolans verksamhet där en separat översyn bör göras. Dokument som rör elevernas personliga omdömen är bara ett exempel på denna utveckling.

        För att rusta för en osäker framtid, ser Sverigedemokraterna i Laholm att kommunen genast bör se över tjänstemannaorganisationen. SD i Laholm föreslår därför en ordentlig översyn av verksamheten på tjänstemannanivå i kommunen med fokus på att minimera antalet chefer och mellanchefer. Eventuella frigjorda medel skall istället gå till att stärka personalstyrkan för just de som arbetar i direktkontakt med brukarna inom vård, service och övriga verksamheter. En väg i detta arbete kan vara att alla tjänstemän bör ha som mål att halvera mängden producerad textmassa i sitt arbete. En annan att belöna personal som visar hur man kan omorganisera till ett effektivare personalutnyttjande som gynnar medborgarna på riktigt. Vi anser att detta kan göras inom befintlig ekonomisk ram, och eventuellt i samarbete med Högskolan i Halmstad.

        Vi stödjer kommunledningens satsning på utvecklingen av cykelstråk, speciellt  utanför tätorten. Vi prioriterar cykelbanan mellan Hasslöv och Östra Karup, före andra satsningar.

        När det gäller personalpolitik och nyanställningar skall enbart kompetens och allmän lämplighet fälla avgörandet vid eventuell anställning. Även om det kan få konsekvensen att vissa grupper blir underrepresenterade i olika verksamheter. Eventuell grupptillhörighet gällande kön, etnicitet eller religion kan i princip aldrig räknas som en kompetens i en modern rättsstat där vi alla är lika inför lagen. En översyn av styrningsdokumenten gällande nyanställningar behöver eventuellt göras, så att alla jobbannonser följer denna princip. För personal med stort ekonomiskt ansvar är det också angeläget att berörda skriver under en vandelsförsäkran och visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Slutligen välkomnar SD Laholm en lagstiftning om utökat tjänstemannaansvar.

   

  Vi föreslår tillsvidarestopp för nyanlända i kommunen, och på riksnivå förordar SD en uppstramning av asylpolitiken. Därför uteblir behovet av ny lokalplanerare under 2018-2019.

        Löne- och personalavdelning, samt projekt ”önskad sysselsättningsgrad” tycks inte arbeta på ett effektivt sätt där de gemensamma målen uppnås. Ett principmål om ”tillsvidarestopp för timanställningar” bör införas, där fokus ligger på omfördelning av arbetsuppgifter för att i förlängningen minimera onödiga kostnader för rekrytering och introduktion. Som nämnt föreslår vi tillsvidarestopp för nyanlända vilket ytterligare bör reducera kostnaderna framöver.

        Vad gäller kommunala investeringar i badbryggor och utveckling i kustområdet ifrågasätter vi detta. Detta främst relaterat till nuvarande ekonomiska läge, men även osäkra framtida underhållskostnader av badbryggor.

   

  SD Laholm yrkar:

  Stopp för tillskott i driftsbudgetplan lokalplanerare under 2018-19 totalt 1,2 milj. t.o.m. 2019.

  Reducering tillskott driftbudget o plan, personaladministration 0,5 totalt 1,5 milj. t.o.m. 2019.

  Stopp för investering i badbryggor 2017 0,55,  totalt 3,1 miljoner t.o.m. 2019.

  Stopp för investering i utveckling kustområdet 2017 2, totalt  6 miljoner t.o.m. 2019.

  Stopp för investering i husbilsparkering 2018 1,1 miljoner.

  1.   Kultur- och Utbildningsnämnden

   

  Att Laholms kommun skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för SD Laholm. Däremot prioriterar vi vår egen lokala kultur och våra egna traditioner högre än främmande kulturer som inte tillhör och är en del av vår gemensamma historia.

   

  Vi anser också att verksamheter som enbart riktar sig till grupper baserad på kön, viss etnicitet eller religion, inte är en prioritet för  kommunen eller hör hemma i en modern rättsstat. Dessa aktiviteter får i så fall i hög grad ombesörjas och finansieras av deltagarna själva. Vi är t.ex. emot en utveckling där speciella badtider beroende på kön, religiös eller etnisk tillhörighet införs. Detta är direkt olämpligt enligt SD Laholm, och bidrar i värsta fall till ökad segregation.

   

  Kulturverksamheten bör alltså sammantaget vara av ett allmängiltigt intresse och vara en del av våra gemensamma traditioner.

   

  För att värna turistnäringen förordar SD Laholm, att tillsammans med berörda myndigheter utreda finansiering och placering av ett konstgjort rev. Oavsett om detta sker genom sänkning av båt eller på annat sätt, menar vi att det kan ha en positiv effekt på både marinbiologisk mångfald, fritidsfiske, sportdykning och turistnäring. Om det även förhindrar illegalt trålfiske i buktens inre farvatten, ser vi det som en positiv bieffekt. Utredning görs inom befintlig ekonomisk ram. Se inlämnad motion.

   

  Budgeterade inbakade kostnader för ”resursanställningar” reduceras. Vi anser att detta arbete i huvudsak är arbetsförmedlingens ansvar. Om tillfälligt behov finns av extra arbetskraft som inte kan lösas genom ordinarie anställning och arbetsmarknad,  anser vi att fokus istället kan läggas på ”dagverkesgrupper” för att tillgodose dessa behov. Se socialnämnd.

   

  Vi ifrågasätter den egentliga allmännyttan med en konstgräsplan i dagens ekonomiska läge. Rapporter om negativa effekter på miljön stärker vår uppfattning i denna fråga.

   

  SD Laholm yrkar:

   

  Reducering av inbakade kostnader ”resursanställningar” i driftsbudget och  budgetplan, 1,5 årligen, totalt 4,5 miljoner t.o.m. 2019.

   

  Stopp för investering i konstgräsplan 2017, 5 miljoner.

  1.    Miljö- och  Byggnadsnämnd

   

  I SD Laholms budget föreslås att ge utrymme för en utredning i syfte att öka tillgängligheten och göra det mer attraktivt för boende i kommunens glesbygd. På sina håll är delar av flerbostadsområden inom kommunen utan adekvat belysning. Sverigedemokraterna menar att en utredning kan ligga till grund för framtida åtgärder. Med bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, och på så vis bidra till en mer levande landsbygd.

   

  Besökare i Laholm skall känna att de befinner sig i en kommun med ett rikt kulturarv, och boende ska kunna känna igen sig i sin hemkommun. Vid nybyggnation i kommunens centralorter skall därför särskild hänsyn tas till befintlig arkitektur. Detta för att förhindra förfulning av stadsbilden med nyskapande plåt- och glasfasader utan estetisk och kulturell anknytning.

   

  För att värna om en levande landsbygd vill SD Laholm satsa på ett decentraliserat byggande i kommunen. Vi anser att nybyggnation i glesbygden möjliggör bevarandet av skolor och möjligheten för näringsidkare på glesbygden att fortsätta med sin verksamhet. En väg i detta arbete kan vara att kommunen utreder eventuella inköp av attraktiv tomtmark i kommunens inre delar för avstyckning till villatomter.

   

  När det gäller just enskilda avlopp vill SD Laholm se över reglerna och tillämpningen av dessa. Vi anser och vill verka för att kommunen ser vad som är det enklaste och det mest kostnadseffektiva att göra för enskilda fastighetsägare och ändå leva upp till miljömålen. Vad som är viktigast för oss är vad som händer med avloppsvattnet och miljön i verkligheten. Inte exakt på vilket sätt en anläggning är konstruerad och vilka metoder som används för att leda bort avloppsvattnet.

  1.  Barn- och Ungdomsnämnden

   

  PISA-rapporter har under ett flertal år visat på ständigt sjunkande skolresultat. Mycket tyder på att en stor del beror på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Vi anser att man bör minska datoranvändningen och självständigt arbete, till förmån för traditionell katederundervisning. Forskning visar att detta har en gynnsam effekt på skolresultaten.

        En annan faktor för goda resultat, är den miljö som eleverna arbetar i under sin tid i skolan. Lärare måste få upprätthålla ordning och reda i klassrummet. Laholms kommun måste ha striktare regler för elevernas uppförande, och ett alternativ är betygsättning i ordning och uppförande. Vi ser det som självklart att frihetsberövning i form av kvarsittning är en naturlig del i att upprätthålla en god disciplin. Detsamma gäller totalförbud mot mobiltelefoner under skoltid, vilket bör införas. Eventuell motion gällande mobiltelefoner kommer framöver.

        SD Laholm anser att vi bör ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status – som ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp – inför vi möjligheten för lärare att utbildas till ordningsvakter och därigenom få begränsade polisiära befogenheter. Detta kan öka sannolikheten för en lugn och trygg tillvaro för samtliga elever i skolan.

        SD Laholm inser att alla inte är skapta lika. Alla elever har olika talanger, förmågor och prioriteringar. Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Vi är därför inte främmande för att i högre grad ha olika klasser beroende på vid vilken nivå elevernas kunskap ligger. Laholms kommun kan genom detta gå i täten för en individanpassad skolgång där kommunens alla barn och unga ges möjligheten att nå sin fulla potential.

       Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens intentioner. Nämligen, ”föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor”, skall få en chans att finnas till under nytt huvudmannaskap. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor, där rent vinstintresse lyser med sin frånvaro, värnar SD om byskolorna och verkar för att fler skolor i landsbygden får möjlighet att finnas kvar.

        Sverige är en sekulär stat där vi skiljer på det privata och det offentliga. Skolan tillhör i allra högsta grad det offentliga, vilket innebär att skolan bör hållas fri från religion. Detta gäller så länge det inte sammanfaller med de traditioner som är en del av vårt kulturarv, såsom jul- och påsklov, Luciafirande osv. Fokus skall då, som tidigare, ligga på det traditionella och inte på det religiösa. Detta innebär att alla religiösa symboler i form av klädesplagg eller liknande attribut inte hör hemma i den svenska skolan. Detta gäller både elever och personal. En väg i denna målsättning är att införa skoluniform.

       Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Fokus bör ligga på nytillagad härproducerad mat. Gärna ekologiskt odlad. Eftersom religion inte hör hemma i den svenska skolan är det självklart att ritualslaktat kött inte serveras i skolbespisningen.

   

  Det är dåligt för folkhälsan att fler jobbar på nätterna. Detta gäller speciellt småbarnsföräldrar. Kommunen bör inte tveklöst uppmuntra till denna utveckling genom att tillhandahålla barnomsorg nattetid. Dessutom, är det endast ett fåtal föräldrar i tätorten som har möjlighet att använda sig av denna service. Vi efterlyser en utvärdering av den egentliga samhällsnyttan, vilket kan leda till att vi eventuellt föreslår en avveckling av verksamheten i framtiden.

        Kommunen ska vara varsam med projekt som ”välmående ger resultat” där den egentliga nyttan är högst osäker och sannolikt saknar egentligt entydigt stöd från forskningen. Därför kräver vi en ordentlig utvärdering och stryper tillsvidare tillskott i planen 2018-2019.   

   

  SD Laholm yrkar:

  Stopp för tillskott i driftsbudgetplan 2018-2019 ”Välmående ger resultat”, totalt 1,2 milj.

  1.   Socialnämnden

   

  SD Laholm vill på bästa vis begränsa och minska utanförskap. Vi anser därför att det årligen bör upprättas ett socioekonomiskt (mångkulturellt) bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka insatser som behövs. Eftersom SKL:s beräkningar visar att de statliga bidragen endast till viss del täcker de verkliga kostnaderna för flyktingmottagande, kan kommunen med rätt kostnadsberäkning, begära mer i bidrag från staten. Detta kan i längden stärka kommunens ekonomi. Detta har vi tidigare också motionerat om.

   

  Enligt rapporteringar i SVT och andra medier, framgår det tydligt att Migrationsverket misslyckats med en rättssäker bedömning av både identitet och ålder hos många individer som fått uppehållstillstånd. Att inte veta om det eventuellt finns individer som befinner sig i kommunen på felaktiga grunder, är en ohållbar situation för alla inblandade. Särskilt för de som har verkliga asylskäl. Kommunen bör därför göra all berörd personal extra uppmärksam på, att vid minsta misstanke om oegentligheter, vidarerapportera detta till berörd myndighet för ytterligare granskning. Detta gäller speciellt de som placerats i kommunen de senaste åren.

   

  Det har rapporterats om att bruk av alkohol, tobak och narkotika på asylboenden för ensamkommande förekommer. Denna eventuella brottslighet måste beivras. Vi har därför motionerat om att införa drogtester och stärka upp kontrollen på våra asylboenden.

   

  Sverigedemokraternas mål är att samtliga medborgare skall känna sig trygga inom kommunen. Detta gäller särskilt äldre som förtjänar en trygg ålderdom. SD Laholm vill därför undersöka, att för äldre erbjuda möjligheten till ett personlarm för större grupper, i syfte att öka tryggheten. Både vad gäller akut hjälp vid sjukdom eller kriminalitet. Gärna i frivilligt samarbete med grannsamverkan, eller med inköpta tjänster av reguljära säkerhetsföretag. Vi anser att en utredning av detta kan göras inom befintlig ram.

   

  Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården. Vi stödjer kommunledningens satsning på ”önskad sysselsättningsgrad” och tror att detta kan vara till gagn för både trivsel och bättre utförd service för de äldre. Detta under förutsättning att projektet fungerar i verkligheten, vilket det tyvärr inte tycks göra för tillfället.

   

  Utredningar visar att ett närmande till arbetsmarknaden försvåras av ett långtidsberoende av bidrag. Även kriminellt belastade personer kan idag kombinera ett kriminellt yrkesliv med bidrag. Inom Socialtjänstlagen finns ett gott utrymme för motkrav, vilket SD Laholm ser som ett möjligt verktyg i arbetet mot dessa negativa samhällsfenomen. En väg är att inrätta en form av ”dagsverkesgrupp”. Bidragsmottagare kan där göra nytta i verksamheter, både privata och offentliga, som inte påverkar den reguljära arbetsmarknaden. Detta minskar förhoppningsvis bidragsberoendet och samhällets kostnader på sikt.

  För att personer med funktionshinder i gruppboende inte skall hamna i isolering och utanförskap, vill SD Laholm satsa på att ge varje boende tillgång till utflyktsfordon, samt exempelvis subventionerade fiskekort.

   

  SD Laholm yrkar:

  Tillskott utflyktsfordon driftsbudget och plan 0,3 årligen, totalt 0,9 miljoner t.o.m. 2019.

  Satsningen finansieras genom besparingar i driftsbudget och plan KS.

  1.   Revision

   

  Vi ser ett behov av utomstående revision och översyn, vilket vi redovisat under respektive nämnd i detta textdokument. De kan även sammanfattas i nedanstående tre punkter:

   

  1.    Mångkulturellt (socioekonomiskt) bokslut.

  De sammantagna kostnaderna för flyktingmottagning är långt högre än vad staten tillför kommunen i kompensation. Beräkningar enligt SKL, visar siffror på endast 22% kostnadstäckning. Många kostnader glöms bort eller är svåra att beräkna. För att säkerställa kommunens ekonomi även i framtiden, anser vi det fortfarande vara av högsta prioritet att ta fram de verkliga kostnaderna, för att få full kostnadstäckning från staten och/eller EU. Se även under Socialnämnden samt SD Laholm har ordet.

   

  1.   Tjänstemannaorganisation och dokumentationseffektivisering.

  Fokus på färre tjänstemän till förmån för fler arbetare, d.v.s. fler anställda  i direktkontakt med brukarna. Målsättning att ta bort all överflödig textproduktion och frigöra resurser till produktivt arbete. Se även under Kommunstyrelsen och Politisk ledning.

   

  1.    Skolöversyn.

  Fokus på att använda den metod och den pedagogik som forskning och beprövad erfarenhet visar vara den mest effektiva. Se även under Barn- och ungdomsnämnden samt Kommunstyrelsen och Politisk ledning.

  1.   Skattesats

  Sverigedemokraterna i Laholm vill inte att kommunens invånare skall straffskattas p.g.a. nuvarande och tidigare regeringars ansvarslösa politik. Vi anser därför att skattesatsen ska förbli oförändrad, på 20:58.